Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Mortgage Direct vraagt aan alle partijen, die een hypotheek wensen af te sluiten, deze aanvraag te ondertekenen en te bevestigen dat zij deze hebben gelezen en begrepen.

De term “cliënt” verwijst naar de individuele aanvrager of de gezamenlijke aanvragers die een hypotheek aanvragen.

Mortgage direct brengt geen kosten in rekening voor initiële offertes. We rekenen een initiële vergoeding (administratiekosten) pas als u besluit om verder te gaan met de formele aanvraag. Door het ondertekenen van dit document, stelt u Mortgage Direct aan tot het beheren van uw hypotheekaanvraag.

Betalingsvoorwaarden

1. Administratiekosten

Deze vergoeding van €495 is verschuldigd om verder te gaan met een formele aanvraag. Er is een geld-terug-garantie (zie ons restitutie-en annuleringsbeleid hieronder) en verzekerd onze diensten tot u daadwerkelijk een woning aanschaft. Het kan betrekking hebben op meerdere toepassingen, met verschillende banken of verschillende woning eigenschappen. Er is geen vervaldatum; We brengen het slechts één keer in rekening.

2. behandelingskosten

Deze vergoeding dient te worden betaald na goedkeuring van de hypotheek. Het standaard bedrag is 0,5% van het hypotheekbedrag (minimum €1000). Bij grotere hypotheek bedragen zijn deze kosten bespreekbaar.

De vermelde vergoedingen zijn voor standaard hypothecaire/leningtransacties. Mochten er meer specialistische eisen nodig zijn, dan zullen wij u hiervan schriftelijk informeren dat, er een andere vergoeding van toepassing is. Dit zal zijn voordat u verdergaat met de formele aanvraag.

Betalingsmethoden

Wij hebben verschillende betaalmethodes en uw adviseur zal deze schriftelijk aan u bevestigen.

Procedure na betaling

Na ontvangst of bewijs van betaling van de administratiekosten:

 1. Mortgage direct zal de aanbevolen Bank (of banken) bevestigen en u rechtstreeks met hen in contact brengen, of namens u het hele proces van de formele aanvragen voor de hypotheek te starten.
 2. U blijft tijdens het hele proces met onze adviseurs samenwerken en u bent in direct contact met de Bank. Wij zijn altijd tot uw beschikking, tot de voltooiing van de hypotheek.
 3. Bij goedkeuring van de hypotheek, is de behandeling vergoeding verschuldigd binnen 7 dagen.

Voorwaarden van het bedrijf en de afspraak

 1. Mortgage direct biedt onafhankelijk hypotheek advies en handelt namens de klant om te vinden wat volgens ons het meest geschikte hypotheek product is van de meest geschikte kredietverstrekker.
 2. Indien mogelijk zal Mortgage Direct een hypotheek offerte opstellen, op basis van de door de cliënt verstrekte informatie en deze zo spoedig mogelijk na een eerste onderzoek aan de cliënt presenteren.
 3. De klant is verantwoordelijk voor het waarborgen van de informatie die zij verstrekken volledig en naar waarheid is. Mortgage Direct behandelt alle klantinformatie als privé en vertrouwelijk, behalve wanneer openbaarmaking aan de voorgestelde kredietverstrekker of kredietverstrekkers noodzakelijk is om een hypotheek te regelen. Iedereen die verantwoordelijk is voor het gebruik van de gegevens moet strikte regels van de Wet op Privacy met de naam ‘Data Protection Principles’ volgen. Zij moeten ervoor zorgen dat de informatie:
  1. Eerlijk en rechtmatig gebruikt wordt voor beperkte en specifiek vermelde doeleinden.
  2. Gebruikt wordt op een manier die adequaat, relevant en niet buitensporig is.
  3. Nauwkeurig.
  4. Niet langer bewaard worden dan absoluut noodzakelijk is.
  5. Behandeld worden volgens Gegevensbeschermingsrechten en wetten.
  6. Veilig en beveiligd bewaard blijven.
  7. Niet buiten de Europese Economische Ruimte worden overgebracht zonder adequate bescherming.
 1. Mortgage Direct zal de naam van de kredietverstrekker niet bekend maken totdat de administratiekosten zijn ontvangen of een bewijs van betaling is verstrekt. Dit is om, de kennis die ze hebben opgedaan door middel van uitgebreid onderzoek, te beschermen met betrekking tot de markt voor hypotheken.
 2. Mortgage Direct kan advies geven over de termijnen voor de betaling van deposito’s en de voltooiing van de hypotheek. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid of geen enkele aansprakelijkheid als er vertragingen zijn.
 3. De kredietverstrekker is verplicht de wettelijke belastingen van de hypotheek voorschot af te trekken namens de overheid. Dit zijn de onroerendezaakbelasting en de hypotheek belasting. Zij aftrekken ook andere vergoedingen, die aan de koper worden bevestigd en overeengekomen voorafgaande voltooiing.
 4. De verschuldigde belastingen voor de woning en de hypotheek verschillen per regio. Met betrekking tot de onroerende voorheffing, als u niet zeker weet wat het bedrag is, vraag dan uw advocaat. Kort voor de voltooiing zal de Bank de verschuldigde bedragen voor deze beide belastingen bevestigen.
 5. De cliënt begrijpt dat er een valutarisico is verbonden aan de aankoop van een woning in het buitenland, wanneer de waarde van de woning, hypotheek en/of inkomsten zich niet in dezelfde valuta bevinden. Indien nodig moet de cliënt hierover professioneel advies inwinnen.
 6. Alle eind aanbiedingen zijn onderhevig aan een taxatie van de accommodatie. De waardering kan pas plaatsvinden als de nota simple wordt geleverd. De klant is altijd verantwoordelijk voor de betaling van de waarderings taks, evenals andere kosten die zijn gemaakt bij de acceptatie van de aanvraag, met inbegrip van lopende juridische kosten als u een advocaat gebruikt.
 7. Voltooiing is niet mogelijk totdat de cliënt een NIE-nummer heeft verkregen.
 8. De kredietverstrekker behoudt zich het recht voor om originele kopieën van alle documenten te vragen vóór of op de voltooiingsdatum.
 9. Tenzij een vaste rentevoet is overeengekomen, kunnen de rentevoeten worden gewijzigd naar goeddunken van de kredietverstrekkers. De definitieve bindende voorwaarden zullen kort voor de voltooiing worden verstrekt.
 10. In Spanje is het verplicht om gebouwen te verzekeren bij de aankoop van een woning. Ook is het vaak verplicht om een levensverzekeringspolis te nemen via de Bank.
 11. Als de klant de aankoop intrekt, maar later een woning koopt met een hypotheek die is geregeld via een bank die hypotheken heeft aanbevolen en aan de cliënt heeft meegedeeld, is de cliënt aansprakelijk Regeling vergoeding aan hypotheek direct binnen 7 dagen na goedkeuring van de hypotheek.
 12. Indien hypotheek direct aan de cliënt de namen vermeldt van de kredietverstrekkers die hij heeft aangevraagd of besproken een mogelijke aanvraag met, namens de cliënt, bevestigt de cliënt door dit document te ondertekenen dat hij dan niet dezelfde kredietverstrekkers rechtstreeks of via andere tussenpersonen om de hypotheek te verkrijgen. Het is niet toegestaan tegelijkertijd in Spanje twee aanvragen gelijktijdig bij dezelfde bank in te dienen.
 13. Zodra de klant zich bij hypotheek direct heeft aangemeld, begrijpt de klant dat, indien nodig, hypotheek direct zal zorgen voor het regelen van een bankrekening die met de Kredietbank wordt geopend. Voor cliënten van hypotheek direct vereist dit meestal niet dat de cliënten een face-to-face ontmoeting hebben met de kredietverstrekker (s). Mortgage direct biedt exclusieve hypotheek voorwaarden die alleen mogelijk zijn wanneer de bankrekening via haar eigen contacten is gerangschikt.

Restitutie en annuleringsbeleid

 1. Een cliënt kan er op elk moment voor kiezen om zich uit de sollicitatieprocedure terug te trekken en dient dit schriftelijk te doen aan hypotheek direct.
 2. Zodra een klant het document met voorwaarden en condities heeft ondertekend en de betaling van de administratiekosten van €495 heeft geregeld, hebben zij hypotheek direct aangesteld om toezicht te houden op hun hypotheekaanvraag (en). Vanaf dit punt wordt deze vergoeding alleen terugbetaald onder de voorwaarden die direct hieronder worden beschreven.
 3. Onder de voorwaarden van de geld-terug-garantiewordt de administratievergoeding terugbetaald indien hypotheek direct geen geschikte hypotheek kan vinden. Een geschikte hypotheek is één waar de voorwaarden overeenkomen of beter zijn dan die welke zijn vermeld toen het verzoek om betaling werd gedaan.
 4. Indien de kredietverstrekker een hypotheek goedkeuring verleent die niet overeenkomt met de offerte die is verstrekt voorafgaand aan de cliënt die zich aanmeldt bij Mortgage direct, en de cliënt bevestigt dat hij de door de kredietverstrekker aangeboden hypotheek wil voortzetten, wordt dat hypotheekaanbod als een geschikte hypotheek.
 5. Andere omstandigheden waarin de administratiekosten niet worden terugbetaald, zijn:
  1. Indien de cliënt of de verkoper de verkoop intrekt.
  2. Indien de taxatie van de woning lager is dan de overeengekomen prijs en dit verbiedt de cliënt het volledige gevraagde bedrag te lenen, waardoor hij de aankoop niet kan voltooien.
  3. Als blijkt dat het te kopen onroerend goed illegaal is gebouwd of niet volledig of correct is geregistreerd en dit voorkomt dat de aankoop verder gaat.
  4. De cliënt heeft valse of onjuiste informatie verstrekt aan hypotheek direct en de kredietverstrekker weigert de hypotheek als gevolg hiervan.
 6. Houd er rekening mee dat onder omstandigheden waarin de administratiekosten niet worden terugbetaald, als de klant vervolgens doorgaat met het aanvragen van een nieuwe hypotheek via hypotheek direct, hetzij voor dezelfde woning of een nieuwe woning, de vergoeding niet opnieuw wordt aangerekend.